Nieuwsbrief

 • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Erkenningen / Algemene Voorwaarden / Gedragscode / Klachtenprocedure

 

Erkend en aanbevolen door het MKB

 

Lid van NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

NRTO haar leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Leden wisselen met elkaar ervaringen uit en zorgen er zo voor dat de best denkbare dienstverlening tot stand komt.

Taalvaardigheidsniveaus

Het Common European Framework for Language learning, teaching and assessing is de richtlijn voor het bepalen van instapniveau, vorderingen en resultaten van onze taaltrainingen. Het referentiekader gaat uit van vijf verschillende aspecten van taalvaardigheid: luisteren, een gesprek voeren, toespreken, lezen en schrijven. In elke categorie kan een cursist op een ander niveau worden ingeschaald en beoordeeld. Door dit referentiekader te gebruiken zorgt Bogaers Taleninstituut er voor dat het niveau van onze cursisten voor heel Europa bekend en erkend is.

De kwaliteit van de dienstverlening van Bogaers Taleninstituut is op meerdere fronten gegarandeerd: erkend lid NRTO; keurmerk Blik op Werk en erkend leer bedrijf via Ecabo.

 

Geschillen

LOGO geschillencommissie kl

Onze Algemene voorwaarden Zakelijke markt   (Pdf)

 

Wij verbinden ons aan de gedragscodes van het NRTO

Klachtenprocedure:

Behandeling van de klacht

Artikel 1.

Klachten worden ingediend via [email protected] De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en gearchiveerd. Het archief wordt 1 jaar bewaard.

Artikel 2.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Artikel 3.
Binnen ten hoogste 2  weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4
Uitspraak

 1. Binnen 3  weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.
 2. Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl
 3. Jaarlijks worden klachten/evaluaties besproken en wordt hierover gereflecteerd. Incidentele klachten worden direct en minder formeel besproken dan structurele klachten.
 4. KLACHTENLIJN VOOR INBURGERAARSHeeft u een probleem met uw taalschool of cursusaanbieder? Dan kan Blik op Werk u helpen een oplossing te vinden. Hiervoor heeft Blik op WErk de klachtenlijn voor inburgeraars opengesteld. Met de klachtenlijn wil Blik op Werk inburgeraars helpen die een conflict hebben met hun taalschool.ContactU kunt Blik op Werk  op verschillende manieren bereiken.Zij zijn op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 telefonisch bereikbaar: 030 – 3030 645

  U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]

  U kunt ook hier het online formulier invullen.

  Procedure

  Om een klacht in behandeling te nemen, moet de klacht eerst ingediend zijn bij de taalschool. Als u dat nog niet heeft gedaan, kan Blik op Werk u helpen met het opschrijven van uw klacht. Pas als de klacht is ingediend, kan Blik op Werk aan de slag om te zorgen dat de taalschool zijn best doet om de klacht correct af te handelen.

  Als u vindt dat de school de klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u overwegen om naar het College van Arbitrage te stappen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, deze kunt u terugvinden in het online klachtenformulier.

  Privacy

 5. We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:
  • de informatie die we verzamelen;
  • hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en
  • hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  Bogaers Taleninstituut verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  – Gegevens over het surfgedrag op onze website (anoniem verwerkt)
  – NAW-gegevens
  – Geslacht
  – Telefoonnummer
  – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
  – E-mailadres

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Bogaers  Taleninstituut verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Bogaers Taleninstituut verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Bogaers Taleninstituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bogaers Taleninstituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Bogaers Taleninstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

     Informatieve sites met informatie over de AVG en privacy:

           Consumentenbond
          https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy

          International Association of Privacy Professionals
 https://iapp.org/search?q=GDPR

          Europese Commissie
          https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-                            protection-rules_nl

          Infographic van de Europese Commissie
          http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_nl.htm

          Hulp bij privacy
           https://www.hulpbijprivacy.nl/

          Rijksoverheid
          https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens

 

 

Laatste nieuws

Bogaers Talen op YouTube

Loading...