Bijdrage private opleiders

Welke bijdrage kunnen private opleiders leveren?

 

 • Versterken inzetbaarheid / mobiliteit
  Mensen moeten zich snel en doelgericht kunnen omscholen, bijscholen en daarmee mobieler worden. Private opleiders werken vraaggericht met innovatieve leermethodes die aansluiten op de wijze waarop volwassenen willen leren (e-learning, mix van methoden) op tijden die zij willen (werkplek, avond, weekenden) en gekoppeld aan hun dagelijkse (werk-)praktijk.
 • Effectief opleiden
  De uitval onder jongeren in bekostigd onderwijs is nog steeds te groot en dat kost de staat veel geld. Deze jongeren voelen zich vaak veel beter thuis in de kleinschalige leeromgeving van private opleiders. Gestructureerd én met matwerk halen ze hun diploma. Private opleiders zijn specialist in het opleiden passend bij de situatie. In veel gevallen is dit op de werkplek. Zo levert het werkgevers weinig verlettijd op en leren volwassenen enkel wat nodig is.
 • Aanleren basisvaardigheden / persoonlijke vaardigheden
  Om te participeren in de samenleving en bedrijfsleven hebben mensen basisvaardigheden nodig. Werknemers, zowel op uitvoeren als leidinggevend niveau missen vaak essentiële vaardigheden, zoals samenwerkingsvaardigheden, gespreksvaardigheden en leiderschapsvaardigheden. Private opleiders, gespecialiseerd in persoonlijke vaardigheden leveren die expertise. Met hun jarenlange kennis en ervaring gecombineerd met de inzet van nieuwe technologieën zijn zij meer dan ooit in staat een gerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze persoonlijke vaardigheden.
 • Aanleren taalvaardigheden
  Nederland is een handelsland. Om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving en te kunnen werken moeten burgers voldoende taalvaardig zijn in het Nederlands. Uit onderzoek van de Europese Commissie uit 2006 blijkt dat ruim één op de tien bedrijven wel eens een contract is misgelopen door een gebrekkige kennis van moderne vreemde talen. Door hierin te investeren kunnen bedrijven en medewerkers voorkomen dat ze opdrachten missen.
 • Meten en valideren van leren
  Leren, zowel in informele settings als op de werkplek creëert waarde. Dit moet dan wel aantoonbaar gemaakt worden voor de deelnemer en voor zijn werkgever. Heeft iemand het gewenste eindniveau gerealiseerd en wat heeft de opleidingsinvestering de organisatie opgeleverd? Voor de mobiliteit van medewerkers en zeker voor werklozen en met werkloosheid bedreigde medewerkers is het belangrijk aan te tonen wat ze door te werken hebben geleerd. Dit maakt ze zelfverzekerder. Goede validering- en meetinstrumenten om dit aan te tonen zijn daarom belangrijk, voor de medewerker maar ook om onnodige scholingskosten voor werkgevers te voorkomen. Afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in deze meetinstrumenten: wat iemand heeft geleerd door werkervaring kan steeds in kaart worden gebracht. Transparantie en betrouwbaarheid van het diploma/certificaat staan voorop. Waar in het regulier onderwijs nog slechts mondjesmaat sprake is van standaardisering van examens en inkoop van examens werken private opleiders in onder andere de financiële en ICT sector al met gestandaardiseerde examens dan wel worden examens ingekocht bij exameninstituten. Taalinstituten werken al 20 jaar met het Europese leerraamwerk CEF.

 

NRTO. Leren loont! Position Paper.