Nieuwe Privacywet AVG

Uw privacy

We hebben recent ons privacybeleid bijgewerkt om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen in overeenstemming met de nieuwe algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

Ons bijgewerkte beleid biedt meer informatie over:
• de informatie die we verzamelen;
• hoe we deze informatie gebruiken, waarom we deze opslaan en waarom we deze bewaren; en                                                                      • het delen van uw gegevens met derden, cookiebeleid en  hoe u kunt aanvragen dat uw informatie wordt bijgewerkt, gecorrigeerd of verwijderd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Al onze gegevens staan opgeslagen in het systeem Planaday en we zijn bezig met Podio, eigendom van Citrix, gevestigd in de Verenigde 

Staten. Citrix is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield op grond waarvan gegevens veilig met haar uitgewisseld kunnen worden. 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te 

identificeren, dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld 

of vervolgens worden verwerkt. 

– Tenzij anders bepaald eindigt de bewaartermijn twee jaar na het laatste contact met betrokkene. 

– Na beëindiging van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de natuurlijke persoon 

terug te herleiden gegevens, data en/of twee jaar na beëindiging van de begeleiding van de cliënt 

verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht blijven tien jaar bewaard. Deze 

gegevens zijn niet rechtstreeks terug te herleiden naar de persoon. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

– Gegevens over het surfgedrag op onze website (anoniem verwerkt)
– NAW-gegevens
– Geslacht
– Telefoonnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

BSN-nummers voor de Inburgeraars i.v.m. DUO-procedure.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected] dan verwijderen wij deze informatie.

Bogaers  Taleninstituut verwerkt uw persoonsgegevens om de volgende redenen:

Delen van persoonsgegevens met derden

Bogaers Taleninstituut BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Bogaers Taleninstituut gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bogaers Taleninstituut en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bogaers Taleninstituut neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected].

 1.           Informatieve sites met informatie over de AVG en privacy:
 2.           Consumentenbond
            https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy
 3.           International Association of Privacy Professionals
            https://iapp.org/search?q=GDPR
 4.           Europese Commissie
            https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-                                protection-rules_nl
 5.           Infographic van de Europese Commissie
            http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_nl.htm
 6.           Hulp bij privacy
             https://www.hulpbijprivacy.nl/
 7.           Rijksoverheid
            https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens