Erkenningen / Algemene Voorwaarden /  Gedragscode / Klachtenprocedure

 

Erkend en aanbevolen door het MKB

 

Lid van NRTO

De NRTO is dé overkoepelende brancheorganisatie voor alle particuliere trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. De NRTO is een vanzelfsprekende gesprekspartner voor politiek, ministeries, onderwijspartijen, maatschappelijke organisaties en de media.

NRTO haar leden op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de branche. Leden wisselen met elkaar ervaringen uit en zorgen er zo voor dat de best denkbare dienstverlening tot stand komt.

Algemene voorwaarden

Onze Algemene voorwaarden Zakelijke markt   (Pdf)

Voorwaarden vanuit onze brancheorganisatie NRTO:

 

Gedragscode

Leden onderschrijven de gedragscode(s) van de NRTO. Het gedrag van de leden van de NRTO moet in al het doen en laten, dan wel binnen de kaders van de doelstelling van de branchevereniging NRTO, de toets der kritiek in het openbaar kunnen doorstaan. Een gedragscode kan daarbij functioneren als een visitekaartje van de branche. Als branchevereniging van onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders worden de Algemene Beginselen van Behoorlijk Onderwijs, die afgeleid zijn van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur resp. ‘good corporate governance’ gehanteerd.

Alle leden van de NRTO dienen zich te conformeren aan die beginselen/regels en dus aan die normen en waarden. Deze beginselen staan in onze gedragscodes. Deze beginselen omvatten een aantal procedurele elementen (recht van verdediging, onpartijdigheid) maar ook een aantal inhoudelijke elementen (gelijkheidsbeginsel, eerlijkheid, transparantie, correctheid en motiveringsplicht).

Alleen dié onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieders die voldoen aan de eisen van de gedragscode NRTO en deze gedragscode onderschrijven kunnen lid van de NRTO worden.

Er zijn twee soorten gedragscodes, een voor de consumentenmarkt en een voor de business to business markt.

De beginselen die in de gedragscodes centraal staan zijn:

  • Zorgvuldigheidsbeginsel
  • Rechtszekerheidsbeginsel
  • Redelijkheidsbeginsel
  • Betrouwbaarheidsbeginsel
  • Kenbaarheidsbeginsel

Downloads

 

Klachtenprocedure: 

Definitie van klacht: Een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product. We zien dit als input om onze organisatie te verbeteren!

Behandeling van de klacht:

Artikel 1.

Klachten worden ingediend via [email protected]. De directie bevestigt de ontvangst van het klacht aan de klager binnen 7 dagen. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en gearchiveerd. Het archief wordt 1 jaar bewaard.

Artikel 2.
De directie verstrekt aan de klager alle relevante informatie met betrekking tot de klacht waarover de directie beschikt.

Artikel 3.
Binnen ten hoogste 2  weken na ontvangst van de klacht stelt de directie de klager in de gelegenheid om zijn klacht toe te lichten. Van deze toelichting wordt een verslag opgesteld en aan klager gezonden.

Artikel 4
Uitspraak

Binnen 3  weken na het horen neemt de directie een beslissing naar aanleiding van de klacht. De beslissing wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld en omvat tenminste de bevindingen, conclusies, reacties en afhandeling van de klacht.

Indien de klager het niet eens is met de uitspraak kan hij zich wenden tot de Geschillencommissie Particulier Onderwijs, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, telefoonnummer: 070 – 3105310, www.degeschillencommissie.nl

Jaarlijks worden klachten/evaluaties besproken en wordt hierover gereflecteerd. Incidentele klachten worden direct en minder formeel besproken dan structurele klachten.

 

KLACHTENLIJN VOOR INBURGERAARS

Heeft u een probleem met uw taalschool of cursusaanbieder? Dan kan Blik op Werk u helpen een oplossing te vinden. Hiervoor heeft Blik op Werk de klachtenlijn voor inburgeraars opengesteld. Met de klachtenlijn wil Blik op Werk inburgeraars helpen die een conflict hebben met hun taalschool. 

Contact

U kunt Blik op Werk  op verschillende manieren bereiken. 

Zij zijn op werkdagen tussen 13:00 en 16:00 telefonisch bereikbaar: 030 – 3030 645 

U kunt ook een e-mail sturen naar [email protected]

U kunt ook hier het online formulier invullen. 

Procedure

Om een klacht in behandeling te nemen, moet de klacht eerst ingediend zijn bij de taalschool. Als u dat nog niet heeft gedaan, kan Blik op Werk u helpen met het opschrijven van uw klacht. Pas als de klacht is ingediend, kan Blik op Werk aan de slag om te zorgen dat de taalschool zijn best doet om de klacht correct af te handelen. 

Als u vindt dat de school de klacht niet goed heeft opgelost, dan kunt u overwegen om naar het College van Arbitrage te stappen. Hier zijn wel kosten aan verbonden, deze kunt u terugvinden in het online klachtenformulier. 

 

Geschillen

LOGO geschillencommissie kl