Staatsexamen

Staatsexamens NT2 en de Referentieniveaus

Staatsexamens (STEX) Programma 1 of 2:
Programma I
is bedoeld voor mensen die willen werken of
studeren op mbo-3 of -4 niveau. Het taalniveau van dit programma
is B1 (CEFR). Dit taalniveau komt in grote lijnen overeen met 2F.

Programma II is voor mensen die willen werken of studeren aan
het hbo of de universiteit. Het taalniveau van dit programma is B2
(CEFR). Dit taalniveau komt in grote lijnen overeen met 3F.

Veel opleidingen vragen anderstaligen een Diploma Staatsexamen
NT2 als bewijs van taalvaardigheid. Het is belangrijk te weten dat
een diploma Staatsexamen NT2 een startbewijs is; gedurende de
opleiding zullen bezitters van het diploma hun taalvaardigheid
moeten blijven ontwikkelen.

Het Diploma Staatsexamen NT2 kan geen vrijstelling bieden
voor toetsen Nederlands die tijdens of ter afronding van een
opleiding dienen. Voor het Nederlandse onderwijs gelden de
referentieniveaus (F-niveaus) die worden benoemd in het
Referentiekader Taal en Rekenen.

Naast voorwaarden voor taalniveau, kunnen opleidingen ook
nog andere toelatingseisen hebben.

Inhoud van de trainingen op niveau B1 en/of B2.
• voorbeeldexamens Staatsexamen NT2-I
• voorbereidingsmateriaal Staatsexamen NT2-I van het ITTA
• praktische tips bij alle examenonderdelen:
spreken, luisteren, lezen, schrijven
• succesvolle examenstrategieën
• samenwerkend leren (in tweetallen en kleine groepen)
• persoonlijke begeleiding en feedback van de docent

Bogaers Talen biedt de trainingen individueel en in groepjes aan.
Zo kan de docent optimaal inspelen op de specifieke behoeften van
de deelnemer(s). Voor diegenen die één of enkele examenonderdelen
willen herkansen organiseert Bogaers aparte taaltrainingen.

Is een lening mogelijk?
Via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) kunnen inburgeraars een lening
krijgen voor een taalcursus en het examen. Sommige cursisten
hoeven slechts 30% van de lening voor de cursus terug te betalen
als zij het examen halen. Bogaers kan helpen bij het aanvragen van
een lening.

Met welk CEFR/ERK-niveau kome de Staatsexamens NT2 overeen?
• Voor het vak Nederlands in het Nederlandse onderwijs gelden
de referentieniveaus taal (1F, 2F, 3F en 4F).
• Niveau 2F geldt als eindniveau voor de opleidingen
op niveau mbo-2 en -3.
• Het niveau B1 van ERK/CEFR is sterk vergelijkbaar met niveau 2F.
• Niveau 3F geldt als eindniveau voor havo en mbo-4.
• Niveau B2 is sterk vergelijkbaar met niveau 3F.