Vanaf vrijdag 1 mei 2020 kan er weer subsidie worden aangevraagd bij Tel mee met Taal. Organisaties die zich (willen) inzetten om laaggeletterdheid te voorkomen en verminderen kunnen subsidie aanvragen voor taaltrajecten en andere activiteiten. In totaal is er in 2020 ruim 4 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kan van 1 tot en met 31 mei 2020. Toekenning van subsidie vindt dit jaar plaats via een loting, en niet op volgorde van inschrijving. Alle volledige inschrijvingen die uiterlijk 31 mei zijn ontvangen, maken dus evenveel kans.

Wie kan subsidie aanvragen?

Net als in vorige jaren is er subsidie beschikbaar voor:
• Projecten en cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laagtaalvaardige ouders. Organisaties zoals scholen, werkgevers, bibliotheken, instellingen voor jeugd(gezondheids)zorg, voorschoolse voorzieningen en andere organisaties kunnen een aanvraag indienen. Let er op dat tenminste een gemeente én een school, bibliotheek, jgz-instelling of voorschoolse voorziening de aanvraag moet ondersteunen.
• Cursussen taal, rekenen en/of digitale vaardigheden gericht op laaggeletterde werknemers. Werkgevers kunnen zelf subsidie aanvragen of zich laten ondersteunen door een cursusaanbieder.

Gevolgen overheidsmaatregelen tegen verspreiding corona virus

De overheidsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van het corona virus kunnen effect hebben op de uitvoering van activiteiten waarvoor subsidie is aangevraagd. Sommige bedrijven zijn bijvoorbeeld gesloten en fysieke bijeenkomsten vinden tijdelijk niet plaats. Ontvangers van subsidie krijgen daarom extra tijd om de activiteiten af te ronden (tot 31 december 2021). En mocht het totaal beschikbare budget niet worden uitgeput, dan volgt een extra aanvraagronde met het resterende budget in september 2020. Daarnaast is het streven om vanaf begin 2021 het aanvraagtijdvak voor 2021 al open te stellen.

Wijziging regeling in 2020

De regeling is in 2020 op een aantal punten gewijzigd:
• Van 1 mei tot en met 31 mei 2020 kunt u alleen subsidie aanvragen voor de onderdelen ‘laagtaalvaardige ouders’ en ‘werknemers’. De landelijke subsidie voor regionale samenwerkingsverbanden is vervallen, omdat gemeenten hier vanaf 2020 verantwoordelijk voor zijn. Gemeenten hebben hiervoor extra middelen ontvangen.
• De subsidie wordt niet meer in volgorde van binnenkomst van de aanvragen verdeeld, maar door middel van een loting (als het subsidieplafond wordt overschreden). Hierdoor heeft iedere aanvrager evenveel kans om subsidie te krijgen en maakt het niet uit of je de aanvraag op 1 mei of 31 mei indient. Zie ook: Meer informatie over de loting.
• De subsidie moet worden verantwoord vanaf € 25.000. Dit bedrag was € 50.000. De verplichte effectmeting van cursussen voor werknemers vervalt.
• Het maximale subsidiebedrag wordt gelijkgetrokken voor álle type aanvragen. Het maximale subsidiebedrag bedraagt dit jaar € 125.000 per aanvrager.
• Ook de verplichte cofinanciering wordt gelijkgetrokken voor álle typen aanvragen. De verplichte cofinanciering bedraagt tenminste 33 % van de subsidiabele kosten.

Meer informatie: [email protected] voor de juiste begeleiding

Meer informatie over de subsidieregeling vind je hier:
www.telmeemettaal.nl/subsidie
www.telmeemettaal.nl/subsidie/ouders
www.telmeemettaal.nl/werkgevers

Vragen over de subsidieregeling?

DUS-i (Dienst Uitvoering Subsidies aan instellingen) voert de subsidieregeling uit voor Tel mee met Taal. Heb je vragen over de subsidieregeling? Neem dan contact op met DUS-I. De contactgegevens van DUS-i vind je hier.